eU-COMMERCE

Promoting a new European e-commerce educational pathway to increase levels of skills for employability and sustainable business creation

PROJEKT

eU-COMMERCE: “Promoting a new European e-commerce educational pathway to increase levels of skills for employability and sustainable business creation” jest dwuletnim projektem partnerskim realizowanym w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego programu Erasmus +. Projekt ma na celu promowanie innowacyjnej metodologii szkoleń w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia efektywnej sprzedaży internetowej, poprzez stworzenie elastycznej oferty edukacyjnej oraz narzędzi cyfrowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych dorosłych uczniów oraz trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt ma na celu usprawnić poruszanie się po cyfrowym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności i zwiększeniu własnej zdolności do zatrudnienia, tym samym zmierzając do tworzenia nowych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw społecznych) oraz rozwijania poczucia inicjatywy i umiejętności przedsiębiorczych w sektorze sprzedaży internetowej i handlu elektronicznego (e-commerce).

REZULTATY PROJEKTU

Produkty, które powstaną w ramach projektu:

Strona internetowa oraz media społecznościowe projektu – dostępne w 7 językach: angielskim, węgierskim, włoskim, holenderskim, greckim, polskim i hiszpańskim.

Pierwszy rezultat projektu: Ramy kompetencji eU-COMMERCE – Partnerzy projektu opracują ramy kompetencji w sektorze e-commerce dla obecnych i przyszłych cyfrowych przedsiębiorców (oraz dla trenerów/nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego), skupiając się na stworzeniu niezbędnego zestawu wiedzy, umiejętności i postaw, potrzebnych do opanowania skutecznych technik sprzedaży online oraz korzystania z właściwych narzędzi i platform cyfrowych. W oparciu o Model opracowane zostaną dwa kolejne rezultaty projektu.

Drugi rezultat projektu: platforma e-learningowa i kurs online eU-COMMERCE – interaktywny i nowatorski kurs online dla cyfrowych przedsiębiorców oraz trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, chcących zdobyć/rozwijać kompetencje cyfrowe, jednocześnie ucząc się najskuteczniejszych technik sprzedaży online, oraz kształcąc się z zakresu narzędzi cyfrowych i platform aby skutecznie rozkręcić własny biznes i sprzedaż online (również w przypadku przedsiębiorstw społecznych). Kurs online będzie dostępny bezpłatnie w języku angielskim, węgierskim, włoskim, holenderskim, greckim, polskim i hiszpańskim. W testowaniu platformy weźmie udział min. 150 przedstawicieli grup docelowych projektu, którzy zarejestrują się na platformę i ukończą kurs. Partnerzy opracują również system Open Badge (system cyfrowych odznak), w którym uczestnicy kursu będą otrzymywać odznaki po pomyślnym ukończeniu każdego modułu. Otrzymają oni także Certyfikat końcowy po ukończeniu całego kursu online.

Trzeci rezultat projektu: aplikacja edukacyjna eU-COMMERCE do grywalizacji: wielopoziomowa aplikacja edukacyjna, której celem jest angażowanie, integracja oraz wzmacnianie pozycji cyfrowych przedsiębiorców, przy jednoczesnym promowaniu aktywniejszego uczestnictwa i obywatelstwa europejskiego poprzez grywalizację (min. 100 pobrań aplikacji).

Krajowe grupy fokusowe: utworzone w celu przeprowadzenia pilotażu rezultatów projektu przy jednoczesnym budowaniu potencjału uczestników pod kątem odpowiedniego korzystania przez nich z rezultatów i rozpowszechniania ich, w ramach których partnerzy zaangażują 5 trenerów/nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego i 5 ekspertów (cyfrowych przedsiębiorców) z każdego kraju partnerskiego (w sumie 60 uczestników).

Wydarzenia upowszechniające w każdym kraju partnerskim: partnerzy zorganizują szereg nieformalnych wydarzeń promocyjnych w trybie offline i/lub online oraz oficjalne wydarzenia upowszechniające w każdym kraju partnerskim, w tym międzynarodową konferencję we Włoszech podsumowującą projekt, docierając łącznie do co najmniej 150 uczestników.

GRUPY DOCELOWE

W działania projektowe eU-COMMERCE zostaną zaangażowane następujące grupy docelowe (uczestnicy). Tylko osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat:

· Obecni i przyszli przedsiębiorcy, przedsiębiorcy społeczni, bezrobotni, uczniowie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osoby dorosłe uczące się, artyści cyfrowi i projektanci, menedżerowie społeczności, rzemieślnicy itp. W tym również osoby uczące się o mniejszych szansach;
· Trenerzy i edukatorzy VET, organizacje partnerskie i ich personel;
· Inne zainteresowane strony: MŚP, start-upy, organizacje non-profit, działające w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji nieformalnej i sprzedaży internetowej, ale także instytucje publiczne i centra kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również decydenci polityczni i uczelnie wyższe, działające w wyżej wymienionych sektorach i chętne do testowania i włączania nowych programów szkoleniowych do swojej oferty edukacyjnej. Co więcej, osoby chcące zostać przedsiębiorcą cyfrowym i wszystkie inne strony, do których projekt nie jest bezpośrednio skierowany, będą mogły skorzystać z metodologii szkoleń online i e-narzędzi, co ostatecznie doprowadzi do efektu mnożnikowego i rzeczywistego pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego w Europie i poza nią.
Co więcej, osoby chcące zostać przedsiębiorcą cyfrowym i wszystkie inne strony, do których projekt nie jest bezpośrednio skierowany, będą mogły skorzystać z metodologii szkoleń online i e-narzędzi, co ostatecznie doprowadzi do efektu mnożnikowego i rzeczywistego pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego w Europie i poza nią.

eU-COMMERCE

Promoting a new European e-commerce educational pathway to increase levels of skills for employability and sustainable business creation

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-HU01-KA220-VET-000034615

Przewiń do góry